Murer nær Roskilde, Køge & Greve

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Gyldighed

1.1 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

2. Tilbud

2.1 Afgiver MURERFIRMAET BALTHERVIN tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 2 uger fra tilbuddets dato. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, medmindre andet udtrykkeligt er anført.

 

3. Pris

3.1 Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for MURERFIRMAET BALTHERVIN som følge af ændringer i told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance. 

3.2 Prisen reguleres, såfremt der i tiden mellem datoen fra ordrens bekræftelse og levering sker ændring i udstyrets fabrikspris.

3.3 Handles der i fremmed valuta, betales i denne.

 

4. Betaling

4.1 Betaling skal ske senest den dato, ordrebekræftelse/fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

4.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber - med mindre MURERFIRMAET BALTHERVIN skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til MURERFIRMAET BALTHERVIN, som om levering var sket til aftalt tid. 

4.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er MURERFIRMAET BALTHERVIN berettiget til at beregne morarenter efter MURERFIRMAET BALTHERVINs til enhver tid gældende morarentesats, pt. 2% p.m..

4.4 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af MURERFIRMAET BALTHERVIN, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

4.5 Ved godkendelse af ordre, vil køber blive faktureret 1/3 af ordrens pris. Halvvejs af projektet vil køber blive faktureret 1/3 af ordrens pris. Ved afsluttet projekt, vil køber blive faktureret den sidste 1/3 af ordrens pris.

 

5. Ejendomsforbehold

5.1 MURERFIRMAET BALTHERVIN forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen inkl. moms med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til MURERFIRMAET BALTHERVIN eller til den, MURERFIRMAET BALTHERVIN har til transporteret sin ret, jf. pkt. 15.

5.2 Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

5.3 Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

5.4 Køber har på MURERFIRMAET BALTHERVINs begæring pligt til at forsikre varen forsvarligt og afgive forsikringsdeklaration.

 

6. Levering

6.1 Levering sker fra MURERFIRMAET BALTHERVIN adresse, uanset om MURERFIRMAET BALTHERVIN ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Til levering til byggepladsen hvor risikoen for byggematerialer overgår til byggeherre.

6.2 Leveringstiden er fastsat af MURERFIRMAET BALTHERVIN efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Ved ændrede forudsætninger er MURERFIRMAET BALTHERVIN

berettiget til at udskyde leveringen, men må uden ugrundet ophold meddele køber den ændrede leveringstid. Leveringstidens overholdelse er endvidere afhængig af, at køber overholder sine kontraktmæssige forpligtelser.

6.3 Såfremt forsinkelse ved leveringstiden skyldes, at MURERFIRMAET BALTHERVIN er i en situation som angivet i pkt. 12.3., udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 6 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

 

7. Emballage

7.1 Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.

7.2 Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

7.3 Eventuelle omkostninger som følge af producentansvar for emballage (tilbagetagningspligt) betales af køber.

 

8. Produktinformation

8.1 Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af MURERFIRMAET BALTHERVIN for eller efter aftalens indgåelse, forbliver MURERFIRMAET BALTHERVINs ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

8.2 MURERFIRMAET BALTHERVIN forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

8.3 Oplysninger og specifikationer i brochurer og andet materiale er vejledende. Specifikke krav fra køber er kun bindende, hvis de er bekræftet skriftligt af MURERFIRMAET BALTHERVIN.

8.4 MURERFIRMAET BALTHERVIN leverer de sikkerhedsmæssige forskrifter og anvisninger, der gælder for det solgte på dagen for aftalens indgåelse.

 

9. Installation og ibrugtagning af udstyr.

9.1 Køber sørger for fremførelse af korrekte og tilstrækkelige forsyninger til udstyret.

9.2 Uanset om MURERFIRMAET BALTHERVIN har foreslået udstyrets placering m.v., er det MURERFIRMAET BALTHERVIN uvedkommende, om udstyrets anbringelse har utilsigtet indflydelse på andet udstyr, installationer, bygninger m.v. eller påvirkes utilsigtet af disse.

9.3 Bygningens og gulvets eventuelle manglende stabilitet samt eventuelle følger af, at myndighederne nægter tilladelse til udstyrets brug i købers lokale er sælger uvedkommende og berettiger ikke køber til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

9.4 Det påhviler køber at sørge for, at lokalets klimaforhold er afpasset udstyrets beskaffenhed med henblik på tilfredsstillende funktion, ligesom det påhviler køber i god tid før levering og opstilling at drage omsorg for, at der foreligger de fornødne tilladelser fra bygningsmyndigheder, arbejdstilsyn, el-myndigheder, brandvæsen og eventuelt andre myndigheder.

9.5 Myndighedernes nægtelse af tilladelse til udstyrets brug er MURERFIRMAET BALTHERVIN uvedkommende og berettiger ikke køber til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

 

10. Mangler og reklamation

10.1 Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

10.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter at manglen er eller burde være opdaget, give MURERFIRMAET BALTHERVIN skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. Mangler, opstået som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindeligt slid, omfattes ikke af MURERFIRMAET BALTHERVINs ansvar.

10.3 Efter MURERFIRMAET BALTHERVINs valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Såfremt det solgte ikke er fremstillet af MURERFIRMAET BALTHERVIN, kan dog samme betingelser gælde mellem MURERFIRMAET BALTHERVIN og køber som mellem MURERFIRMAET BALTHERVINs leverandør og MURERFIRMAET BALTHERVIN, således at MURERFIRMAET BALTHERVIN alene er ansvarlig over for køber i det omfang, MURERFIRMAET BALTHERVINs leverandør er ansvarlig over for MURERFIRMAET BALTHERVIN. Disse betingelser skal i så fald MURERFIRMAETBALTHERVIN oplyse køber om senest ved aftalens indgåelse.

10.4 Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til pkt. 10.3. ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

10.5 MURERFIRMAET BALTHERVINs ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden udløbet af den af MURERFIRMAET BALTHERVIN i den individuelle kontrakt fastsatte frist regnet fra den dag, materialet er leveret (garantiperioden). Anvendes materialet mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

10.6 For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 10.3, påtager MURERFIRMAET BALTHERVIN sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiale. For materiellets øvrige dele forlænges den i punkt 10.5 nævnte periode kun med det tidsrum, materiellet ikke har, kunne anvendes som følge ad de

i punkt 10.2 nævnte mangler.

10.7 Forandring af eller indgreb i det solgte uden MURERFIRMAET BALTHERVINs skriftlige samtykke fritager MURERFIRMAET BALTHERVIN for enhver forpligtelse.

10.8 Brugt udstyr og brugte reservedele sælges som beset og køber bekendt uden ansvar for MURERFIRMAET BALTHERVIN for eventuelle mangler.

 

11. Ansvarsbegrænsning

11.1 Et erstatningskrav over for MURERFIRMAET BALTHERVIN kan ikke overstige 75 % af fakturabeløbet for den solgte genstand.

11.2 MURERFIRMAET BALTHERVIN hæfter ikke for driftstab, råvaretab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

11.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for MURERFIRMAET BALTHERVIN, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser

af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

11.4 Det påhviler MURERFIRMAET BALTHERVIN uden ugrundet ophold skriftligt eller pr. mail at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt.11.3.

 

12. Returnering

12.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale.

12.2 I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til MURERFIRMAET BALTHERVIN i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang MURERFIRMAET BALTHERVIN påføres forsendelsesomkostninger m.v., er MURERFIRMAET BALTHERVIN berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod MURERFIRMAET BALTHERVIN.

 

13. Produktansvar

13.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret

13.2 MURERFIRMAET BALTHERVIN er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller anden indirekte tab.

13.3 I den udstrækning, MURERFIRMAET BALTHERVIN måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen

forpligtet til at holde MURERFIRMAET BALTHERVIN skadesløs i samme omfang, som MURERFIRMAET BALTHERVINs ansvar er begrænset efter pkt. 11.

13.4 Disse begrænsninger i MURERFIRMAET BALTHERVIN ansvar gælder ikke, hvis MURERFIRMAET BALTHERVIN har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

13.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

13.6 MURERFIRMAET BALTHERVIN og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved Roskilde Byret.

 

14. Transport af rettigheder og pligter

14.1 MURERFIRMAET BALTHERVIN er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

 

15. Tvistigheder

15.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med leverancen afgøres endeligt og bindende ved Roskilde Byret.

Top